- Chúng tôi có thể tùy ý sửa đổi hoặc chấm dứt các điều kiện, quy định, lợi ích và điều kiện của thành viên.

- Ưu đãi thành viên cho các khách hàng đăng kí và mua hàng tại website sẽ được tính trừ trực tiêp trên đơn hàng dựa trên cấp bậc thành viên mà bạn đang sở hữu.

- Thứ hạng thành viên áp dụng cho toàn bộ khách hàng đăng ký thành viên tại trang web.

- Sau khi đạt hạng thành viên, ưu đãi sẽ được tính cho đơn hàng tiếp theo.

- Ưu đãi thành viên chỉ áp dụng cho đơn hàng online mua tại website: BEAUTOWN

zalo